II. ÚS 1166/09 #1Usnesení ÚS ze dne 01.06.2009

II.ÚS 1166/09 ze dne 1. 6. 2009

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 1. června 2009 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou v právní věci ústavní stížnosti podané advokátkou JUDr. Alenou Lasotovou, se sídlem Přívozská 10, Ostrava, údajně za V. P., proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 8. 2008 sp. zn. 5 To 60/2008 a rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 2008 sp. zn. 54 T 2/2007, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností zaslanou advokátkou JUDr. Alenou Lasotovou nejprve faxem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 5. 2009 a posléze i poštou dne 6. 5. 2009, je tvrzeno, že se V. P. domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí, neboť má za to, že jimi byla porušena jeho základní práva uvedená v podání.

Z obsahu ústavní stížnosti vyplývá, že V. P. má být v řízení před Ústavním soudem zastoupen JUDr. Alenou Lasotovou, což nebylo doloženo předložením plné moci. Proto Ústavní soud dne 14. 5. 2009 vyzval tvrzenou právní zástupkyni k předložení zvláštní plné moci pro zastupování před Ústavním soudem a dále ji vyzval, aby odstranila i další vady, jimiž podání trpělo (absence stejnopisů rozhodnutí, jejichž zrušení žádá, absence ústavněprávní argumentace ve vztahu k rozhodnutím obecných soudů).

Právní zástupkyni byla poskytnuta lhůta 7 dnů pro odstranění vad a zároveň byla poučena, že pokud ve lhůtě nedodá Ústavnímu soudu bezvadný návrh, bude návrh odmítnut pro neodstranění vad. Výzva byla advokátce doručena dne 18. 5. 2009, což znamená že poskytnutá lhůta k odstranění vad podání uplynula dne 25. 5. 2009. Do dnešního dne však vady odstraněny nebyly.

Navrhovatelem v řízení o ústavní stížnosti může být pouze subjekt výslovně v zákoně uvedený. V případě ústavní stížnosti je k podání ústavní stížnosti oprávněna fyzická nebo právnická osoba, do jejichž základních práv bylo zasaženo rozhodnutím nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci. Za neoprávněnou osobu k podání ústavní stížnosti je tudíž považována osoba, která podává ústavní stížnost za někoho jiného.

V daném případě je třeba mít za to, že ústavní stížnost podala advokátka JUDr. Alena Lasotová za V. P., avšak nedoložila plnou mocí, o jejíž předložení byla požádána, že k takovému podání byla V. P. skutečně zmocněna podle § 30 odst. 1 zákona č. 189/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Tím, že advokátka nedoložila zmocnění k podání ústavní stížnosti, je třeba mít za to, že podala ústavní stížnost za V. P., ač k tomuto úkonu jím nebyla zmocněna, to znamená, že je třeba ji považovat za osobu, která podává ústavní stížnost za jiného, aniž by splňovala podmínky shora uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu.

Podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomností účastníků usnesením návrh odmítne. Z toho, co bylo uvedeno shora vyplývá, že je třeba postupovat podle citovaného ustanovení, neboť přes výzvu advokátka nedoložila zmocnění k právnímu zastupování stěžovatele, z čehož musel Ústavní soud učinit závěr, že podání učinila jako osoba zjevně neoprávněná.

Proto soudce zpravodaj návrh odmítl jako podaný osobou zjevně neoprávněnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. června 2009

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj