II. ÚS 110/97Usnesení ÚS ze dne 10.02.1998

II.ÚS 110/97 ze dne 10. 2. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 110/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele J.P., o podání došlém Ústavnímu soudu dne 1. 4. 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 12. 1996, sp. zn. 15 Co 810/96, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu Plzeň - město ze dne 23. 7. 1996, čj. 13 C 790/92-37, o zaplacení částky 200.000 Kč s příslušenstvím.

Ústavní soud přípisem ze dne 21. 4. 1997 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval k jejich odstranění ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tornu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 10. února 1998