II. ÚS 11/95Usnesení ÚS ze dne 26.04.1995

II.ÚS 11/95 ze dne 26. 4. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II ÚS 11/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J.P., o návrhu ze dne 7. 1. 1995, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 7. 1. 1995, došlém Ústavnímu soudu dne 13. 1. 1995, uvedl, že se marně snažil soudní cestou dosáhnout navrácení domu v S., který rozhodnutím Okresního soudu v Náchodě propadl státu v souvislosti s jeho odchodem do A., v r. 1969. Poukázal na nesprávný postup soudu v Náchodě, který trval na osobní účasti jeho manželky v řízení o navrácení majetku, a to přes to, že byli řádně zastoupeni advokátem. Vzhledem k velmi vážnému zdravotnímu stavu manželky nebylo možné tuto podmínku splnit a řízení proto bylo zastaveno. Žádal Ústavní soud o pomoc a vyjádření k jeho případu.

1

2

II ÚS 11/95

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad návrhu přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 8. 2. 1995. Současně mu byla poskytnuta 70denní lhůta k odstranění vad návrhu.

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty k odstranění vad návrh znovu přezkoumal a dospěl k závěru, že jde o návrh, který nemá náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem.

Za této situace a s přihlédnutím k marnému uplynutí lhůty k odstranění vad návrhu, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 26. 4. 1995soudkyně ústavního soudu ČR

Za správnost vyhotovení:

2