II. ÚS 109/96Usnesení ÚS ze dne 06.08.1996

II.ÚS 109/96 ze dne 6. 8. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 109/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti navrhovatele M.Č., na liknavý a nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 17. dubna 1996 došel ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 14. dubna 1996, jehož obsahem byla stížnost na liknavý a nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, jakož i žádost o zahájení řízení proti těmto orgánům, za účelem dosažení nápravy.

Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu v pozdějším znění, požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) citovaného zákona. Za tím účelem mu byla určena dvacetidenní lhůta, jejíž běh započal ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Vyrozumění o odstranění vad návrhu bylo navrhovateli doručeno dne 30. dubna 1996. Konec určené lhůty připadl na den 20. května 1996.

Jelikož Ústavnímu soudu do uvedeného dne nedošel návrh na zahájení řízení, který by odpovídal zákonným požadavkům, jak o nich byl navrhovatel vyrozuměn, nezbylo, než podaný návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnout.

Poučení: o opravných prostředcích: proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. srpna 1996

JUDr. Ivana Janů

soudce zpravodaj