II. ÚS 102/94Usnesení ÚS ze dne 20.09.1994

II.ÚS 102/94 ze dne 20. 9. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 102/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele Š.M., o návrhu došlém Ústavnímu soudu dne 21. 7. 1994,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém podání, došlém Ústavnímu soudu dne 21. 7. 1994, požádal o přešetření rozsudku Nejvyššího soudu ČSR, sp. zn. 7 To 11/79, a usnesení NSZ, sp. zn. N 22 2010/94, s tím, že tato rozhodnutí považuje za neplnohodnotné, neboť se opírají o výsledky šetření orgánů z doby předrevoluční. Dále vyslovil, že má za to, že došlo k porušení zákona a požádal o doplnění dokazování.

Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad jeho podání přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 16. 8. 1994. Současně mu byla poskytnuta do 10. 9. 1994 lhůta k odstranění vad.

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty k odstranění vad návrh znovu přezkoumal a dospěl k závěru, že se jedná o návrh, který nemá náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb. mimo jiné proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem.

Za této situace a vzhledem k tomu, že dne 10. 9. 1994 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatele dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

soudkyně Ústavního soudu ČR

V Brně dne 20. 9. 1994