I. ÚS 98/93Usnesení ÚS ze dne 03.11.1993

I.ÚS 98/93 ze dne 3. 11. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA Sp. zn. I. ÚS 98/93 - l

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr.Vojenem Güttlerem ve věci navrhovatelů MUDr. M.B. a MUDr. J.M., o návrhu na zrušení ust. § 3 zák. č. 220/1991 Sb., o ČLK,ČSK a ČLK

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé zaslali Ústavnímu soudu podání, označené jako ústavní stížnost, v němž navrhli zrušení v záhlaví uvedeného předpisu, který je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Obsahově se tedy jedná o návrh na zrušeni ustanovení zákona podle čl. 87 písm. a) Ústavy.

Podle § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj návrh odmítne, jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny. Návrh na zrušeni zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení jsou totiž oprávněny podat jen osoby, uvedené v ust. § 64 odst. 1, 4, 5 cit. zákona. Mezi těmito osobami však fyzické osoby uvedeny nejsou.

1

Proto soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 1993

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj