I. ÚS 97/03Usnesení ÚS ze dne 15.04.2003

I.ÚS 97/03 ze dne 15. 4. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. S., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2002, čj. Nc 356/2002 - 16,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 2. 2003, napadl stěžovatel shora uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který zamítl návrh stěžovatele na vydání rozhodnutí o neplatnosti hlasování a neplatnosti voleb do zastupitelstva Města Jablonec nad Nisou, konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Podle názoru stěžovatele volby samy probíhaly v rozporu s články 1, 4, 5 a 102 odst. 1 Ústavy ČR a články 1, 21 odst. 1, 3, 4, čl. 22 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny"), a krajský soud tomu měl přisvědčit svým postupem, v němž stěžovatel spatřoval rozpor s čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 36 odst.1, 2, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny. Stěžovatel rovněž napadl ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, který považuje za neústavní. Navrhl, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2002, čj. Nc 356/2002 - 16.

Vzhledem k tomu, že návrh ústavní stížnosti nesplňoval náležitosti stanovené zejména v § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 30 dnů s poučením, že návrh ústavní stížnosti bude odmítnut, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě vytýkané vady neodstraní. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 5. 3. 2003.

Ústavní soud zjistil, že soudcovská třicetidenní lhůta, určená k odstranění vad návrhu ústavní stížnosti, marně uplynula dne 4. 4. 2003. Výzvou vytýkané vady podání nebyly odstraněny ani do dnešního dne, proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2003

JUDr. František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu