I. ÚS 94/97Usnesení ÚS ze dne 22.09.1998

I.ÚS 94/97 ze dne 22. 9. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelů J.Ch., S.Ch., a T. L., všech zastoupených JUDr. J. P., proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 4. 9. 1987, čj. 4 C 407/85 - 74, a rozsudku téhož soudu ze dne 8. 3. 1996, čj. 6 C 222/94 - 40,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 17. 3. 1997.

Soudce zpravodaj nejprve posuzoval , zda ústavní stížnost byla podána včas podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. S ohledem na skutečnost, že byla podána v březnu r. 1997, tj. před novelou provedenou zákonem č. 77/1998 Sb., posuzoval Ústavní soud běh lhůty podle tehdejší úpravy. Podle ustanovení § 72 odst. 1 citovaného zákona v původním znění lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Z uvedeného vyplynulo, že u napadeného rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 4. 9. 1987, čj. 4 C 407/85 - 74, je zcela zřejmé, že jeho právní moc nastala již před řadou let, a proto v této části soudce zpravodaj ústavní stížnost odložil ve smyslu § 41 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Pokud jde o rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 8. 3. 1996, čj. 6 C 222/94 - - 40, obdržel Ústavní soud kopii vyhotovení tohoto rozsudku s úředně vyznačeným datem nabytí právní moci dne 30. 9. 1996. Předsedkyně senátu v průvodním vyjádření konstatuje, že podle stanoviska soudu byl rozsudek řádně doručen dne 30. 9. 1996, neboť právní zástupce navrhovatelů neprokázal, že by doručenku nepřevzal. Doručenka má povahu veřejné listiny, jak má na mysli ustanovení § 134 o. s. ř. a doručení je pokládáno za správné, pokud není prokázán opak. Stěžovatelé sice ve své ústavní stížnosti uvádějí, že dotčený rozsudek nabyl právní moci dne 10. 3. 1997, ale toto tvrzení nijak nedokládají. Ústavní soud tedy musel vyjít z úředního záznamu data právní moci (30. 9. 1996), potvrzeného i příslušným soudem. Lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula dnem 28. 11. 1996 a ústavní stížnost byla předána k poštovní přepravě dne 18. 3. 1997.

Soudce zpravodaj musel konstatovat, že lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla dodržena, a proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. září 1998JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu