I. ÚS 886/12 #1Usnesení ÚS ze dne 24.04.2012

I.ÚS 886/12 ze dne 24. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci stížnosti stěžovatelů 1) K. T. a 2) L. T., bez právního zastoupení, na postup Obecního úřadu v Hukvaldech a Okresního soudu ve Frýdku - Místku, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ve stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 9. 3. 2012, stěžovatelé vyjádřili svůj nesouhlas s postupem Obecního úřadu v Hukvaldech a Okresního soudu ve Frýdku - Místku v celé řadě řízení, jichž byli účastníky. Stížnost, kterou sepsali sami, nesplňovala náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Proto soudce zpravodaj, výzvou ze dne 13. 3. 2012, oba stěžovatele vyzval k odstranění vad jejich návrhu. Informoval je, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem a doložena jeho plnou mocí. K odstranění vad jim stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Výzva byla každému z nich doručena dne 15. 3. 2012.

Stěžovatelé na výzvu Ústavního soudu nereagovali, v poskytnuté lhůtě vady ústavní stížnosti neodstranili.

Soudce zpravodaj po zvážení dané situace dospěl k závěru, že ústavní stížnost nelze projednat, neboť stěžovatelé v určené lhůtě neodstranili vady, na které byli upozorněni. Proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, jejich ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2012

František Duchoň

soudce Ústavního soudu