I. ÚS 84/95Usnesení ÚS ze dne 21.06.1995

I.ÚS 84/95 ze dne 21. 6. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 84/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele M.M., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 5 To 95/94, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Ústi nad Labem, sp. zn. 5 To 95/94, jímž mu byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu o vzetí do vazby, neboť je stíhán pro trestný čin krádeže. Svoji stížnost odůvodňuje tím, že u něj nejsou splněny důvody pro vzetí do vazby.

Po přezkoumání návrhu dospěl soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. stanoví. Z návrhu není patrno, čeho se navrhovatel domáhá , nejsou označeny důkazy, jichž se navrhovatel dovolává a není předložena v dostatečném počtu stejnopisů (§ 34 cit. zákona). Dále k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 cit. zák.). Kromě toho navrhovatel nebyl zastoupen advokátem, komerčním právníkem, ani notářem ( § 30 cit. zák.).

Na základě uvedených skutečností soud o nedostatcích návrhu navrhovatele vyrozuměl a stanovil mu lhůtu k odstranění nedostatků návrhu dle zákona o Ústavním soudu.

1

I. ÚS 84/95

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, dospěl soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst.1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 1995

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR