I. ÚS 810/20 #1Usnesení ÚS ze dne 04.05.2020

I.ÚS 810/20 ze dne 4. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Tomáše Skotnici, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 8 Co 357/2019-79 ze dne 16. prosince 2019, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel od Ústavního soudu požadoval zrušení napadeného usnesení, jímž měl Krajský soud v Ostravě zasáhnout jeho základní práva, aniž by však jeho podání splňovalo požadavky na ústavní stížnost dané ustanovením § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud jej dopisem ze dne 30. března 2020 vyzval k odstranění konkrétních vad, stanovil mu k tomu lhůtu v trvání 15 dnů od doručení a poučil jej, že neodstraní-li ve lhůtě vytčené vady, bude návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Výzva byla řádně doručena dne 14. dubna 2020, avšak navrhovatel na ni ve stanovené lhůtě nereagoval, vady podání neodstranil ani Ústavnímu soudu nesdělil překážky, které by mu v tom bránily. Proto Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj