I. ÚS 8/95Usnesení ÚS ze dne 20.06.1995

I.ÚS 8/95 ze dne 20. 6. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 8/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Milošem Holečkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele ing. J.P. - E., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 1994, sp. zn. 3 Cmo 898/94,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 4. 1. 1995 domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 1994, sp. zn. 3 Cmo 898/94, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 1994, č.j. 20 Cm 20/93-40, jímž v právní věci navrhovatele J.P. proti odpůrci T., a.s. v likvidaci, o náhradu ušlého zisku ve výši 1,555.590,- Kč se nepřiznává osvobození od soudních poplatků. Stěžovatel současně požádal, aby Ústavní soud mu přidělil advokáta nebo komerčního právníka ex offo. Stěžovatel byl dopisem ústavního soudu ze dne 16. 1. 1995 vyrozuměn, že jako účastník řízení musí být v řízení před Ústavním soudem, zastoupen

1

I. ÚS 8/95

advokátem nebo komerčním právníkem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (§ 30 odstavec 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), kterého si účastník řízení musí zvolit sám. Ústavní soud stanovil lhůtu 20 dnů k zaslání plné moci zvoleného právního zástupce, který by stěžovatele zastupoval v řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel ve stanovené lhůtě zaslal plnou moc JUDr. F.Z., který však dopisem ze dne 27. 4. 1995 oznámil Ústavnímu soudu, že vypověděl plnou moc, kterou mu stěžovatel udělil k zastupování v řízení před Ústavním soudem.

Za této situace, kdy účastník řízení nebyl zastoupen advokátem, vyzval jej Ústavní soud znovu, aby ve stanovené 20denní lhůtě zaslal plnou moc právního zástupce, kterému udělil plnou moc pro zastupování před Ústavním soudem.

Stěžovatel na tuto výzvu reagoval dopisem ze dne 17. 5. 1995, ve kterém opětovně požádal, aby mu byl ustanoven právní zástupce z řad advokátů, přestože byl již dne 16. 1. 1995 soudem poučen, že si advokáta musí zvolit sám, neboť Ústavní soud nemá ex officio možnost sám účastníkovi řízení (v řízení o ústavní stížnosti) ustanovit zástupce - advokáta.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil vadu bránící v řízení o ústavní stížnosti.

Podle ustanovení § 43 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

I. ÚS 8/95

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 1995

JUDr. Miloš Holeček

soudce zpravodaj

3