I. ÚS 79/95Usnesení ÚS ze dne 30.01.1996

I.ÚS 79/95 ze dne 30. 1. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 79/95 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele J.B., zastoupeného JUDr. J.L., komerčním právníkem, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 12. 1994, čj. 10 Ca 381/94 - 21,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Svou ústavní stížností ze dne 22. 2. 1995, došlou Ústavnímu soudu ČR dne 12. 4. 1995, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 12. 1994, čj. 10 Ca 381/94 - 21, který nabyl právní moci dnem 17. 1. 1995. Tímto rozhodnutím bylo potvrzeno rozhodnutí O.ú., Okresního pozemkového úřadu ve S., ze dne 9. 8. 1994, čj. 80/92/Sc/Č/2, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na vydání pozemku parc. č. 1378 (louka) o výměře 1450 m v katastrálním území S.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

1

I. ÚS 79/95

V daném případě bylo zjištěno, že ústavní stížnost byla podána opožděně. Právní moc rozsudku krajského soudu nastala dne 17. 1. 1995, k podání ústavní stížnosti došlo dne 12. 4. 1995. Ani přes opětovnou výzvu ústavního soudu ČR nepředložil stěžovatel důkaz, ze kterého by vyplývala včasnost podání ústavní stížnosti tak, jak ji má na mysli ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Stěžovatel tedy vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. ledna 1996

JUDr. Vladimír Paul

soudce zpravodaj