I. ÚS 774/17 #1Usnesení ÚS ze dne 17.04.2018

I.ÚS 774/17 ze dne 17. 4. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem v právní věci stěžovatelky Jany Tomečkové, zastoupené JUDr. Rostislavem Puklem, advokátem se sídlem Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou, proti výrokům II. a III. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č. j. 27 Co 432/2016-204 ze dne 30. 11. 2016, takto:

Návrh JUDr. Rostislava Pukla, advokáta se sídlem Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou, směřující proti výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č. j. 27 Co 432/2016-204 ze dne 30. 11. 2016, se vylučuje k samostatnému projednání.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 13. 3. 2017 doručen návrh, jehož prostřednictvím se stěžovatelka v zastoupení JUDr. Rostislavem Puklem domáhá zrušení výroků II. a III. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č. j. 27 Co 432/2016-204 ze dne 30. 11. 2016 s odůvodněním, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva, zakotvená v čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Později téhož dne JUDr. Rostislav Pukl doručil Ústavnímu soudu další podání, které bylo vzhledem k jeho podobnosti s předchozím návrhem založeno do spisu vedeného pod sp. zn. I. ÚS 774/17, a to na č. l. 8 až 14. Po seznámení se s jeho obsahem Ústavní soud nicméně zjistil, že se jedná o novou ústavní stížnost, podanou samotným JUDr. Rostislavem Puklem, kterou je napadán výrok I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č. j. 27 Co 432/2016-204 ze dne 30. 11. 2016.

Na podkladě uvedeného dospěl Ústavní soud k závěru, že je v tomto případě třeba aplikovat ustanovení o vyloučení věci ve smyslu § 55 Kancelářského a spisového řádu Ústavního soudu č. Org. 27/04 ze dne 16. 3. 2004, v platném znění, vydaného podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku vydání tohoto usnesení bude výše specifikovanému podání JUDr. Rostislava Pukla ze dne 10. 3. 2017 (založeno dosud na č. l. 8 až 14 spisu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 774/17) jako nové věci přidělena nová spisová značka a věc bude posouzena samostatně.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2018

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj