I. ÚS 730/11 #1Usnesení ÚS ze dne 17.05.2011

I.ÚS 730/11 ze dne 17. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele V. R., zastoupeného Mgr. Ivo Hudečkem, advokátem se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 76, proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí sp. zn. 16 C 1/2007 ze dne 3. 6. 2008, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 258/2008 ze dne 18. 6. 2009 a proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4712/2009 ze dne 3. 11. 2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že jimi byla porušena jeho základní subjektivní práva a svobody.

V záhlaví citované usnesení Nejvyššího soudu je v právě projednávaném případě rozhodnutím o posledním procesním prostředku ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka Valašské Meziříčí sp. zn. 16 C 1/2007. Zjistil, že v záhlaví citované usnesení Nejvyššího soudu bylo právní zástupkyni JUDr. Z. B., která stěžovatele zastupovala pro dovolací řízení na základě plné moci (srov. č.l. 201), doručeno 29. 11. 2010 (srov. č.l. 220). Lhůta k podání ústavní stížnosti v trvání 60 dnů tedy stěžovateli uplynula dne 28. 1. 2011. Ústavní stížnost však byla dána k poštovní přepravě teprve 8. 3. 2011, tedy zjevně opožděně (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

K argumentaci stěžovatele v ústavní stížnosti obsažené Ústavní soud uvádí, že k institutu ústavní stížnosti se poučovací povinnost obecných soudů nevztahuje. Je tomu tak mimo jiné proto, že ústavní stížnost nepatří ani mezi řádné ani mimořádné opravné prostředky v rámci obecného soudnictví a stojí, ostatně jako Ústavní soud sám, mimo jeho soustavu (srov. čl. 83 Ústavy). Proto je nepřiléhavý i odkaz stěžovatele na kasační nálezovou judikaturu Ústavního soudu, která se týkala situace, kdy obecné soudy účastníky řízení nedostatečně nebo dokonce chybně poučily o možnosti podat dovolání podle občanského soudního řádu.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2011

Vojen Guttler, v. r .

soudce zpravodaj