I. ÚS 705/02Usnesení ÚS ze dne 18.03.2003

I.ÚS 705/02 ze dne 18. 3. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 705/02

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele

P. G.,proti postupu orgánů činných v trestním řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel ve svém návrhu namítal porušení svých základních lidských práv postupem orgánů činných v trestním řízení.

Vzhledem k okolnosti, že podání stěžovatele neodpovídalo příslušným ustanovením zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 17. 12. 2002 k odstranění vad podání. Současně jej poučil, že pokud ve lhůtě do 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude jeho návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručena dne 31. 12. 2002. Lhůta k odstranění vad proto marně uplynula dne 30. 1. 2003.

V návaznosti na skutečnost, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 30. 1. 2003, přičemž vzal na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad, rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 18. března 2003

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu