I. ÚS 704/12 #1Usnesení ÚS ze dne 19.06.2012

I.ÚS 704/12 ze dne 19. 6. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci ústavní stížnosti A. H. a B. H., zast. Mgr. Pavlem Dvořákem, advokátem, sídlem Strojírenská 2269, Žďár nad Sázavou, proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 15.11.2011, č.j. 54 Co 878/2010-247, a proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 17.6.2010, č.j. 10 C 210/98-219, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 15.11.2011, č.j. 54 Co 878/2010-247, a rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 17.6.2010, č.j. 10 C 210/98-219, se odkládá.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatelé se ústavní stížnosti podanou včas (§ 72 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem (§ 30 odst. 1 § 31 odst. 1 a 2, § 34, § 72 zákona o Ústavním soudu) domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů a tvrdí - stručně vyjádřeno - že jimi byla porušena jejich ústavně zaručená základní práva. V průběhu řízení o ústavní stížnosti podali stěžovatelé návrh na odklad vykonatelnosti napadených rozsudků s odůvodněním, že jim hrozí vznik neodvratitelné majetkové újmy, která je nesouměřitelná s újmou, jež může vzniknout na straně vedlejšího účastníka.

Ústavní soud, přihlédnuv k povaze posuzované věci a ke všem okolnostem, zváživ přitom též povahu řízení o ústavní stížnosti, aniž by jakkoli předjímal výsledek v samotném meritorním rozhodnutí, neshledal důvody, pro které by nemohlo být návrhu stěžovatelů na odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadených rozsudků vyhověno, zejména pokud tomu nebrání důležitý veřejný zájem a lze důvodně předpokládat, že by provedení exekuce znamenalo pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám (zejména vzhledem k tomu, že stěžovatelům byla uložena povinnost vyklidit pozemek, kterážto znamená odstranění existujících staveb).

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním, Ústavní soud návrhu stěžovatelů na odklad vykonatelnosti podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyhověl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2012

Vojen Güttler

předseda senátu