I. ÚS 665/02Usnesení ÚS ze dne 17.12.2002

I.ÚS 665/02 ze dne 17. 12. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. Ř., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Z obsahu ústavní stížnosti je zřejmé, že stěžovatel brojí proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. 4 T 165/2001, a proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 5. 2002, sp. zn. 6 To 214/2002. Stěžovatel tvrdí, že v průběhu řízení došlo k nerovnosti stran, zejména při navrhování důkazů a proto se cítí být zkrácen ve svých ústavně zaručených právech.

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjistil, že napadené unesení Krajského soudu v Plzni bylo stěžovateli doručeno dne 2. 7. 2002. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě dne 18. 11. 2002, tedy zjevně uplynula delší doba, než kterou připouští zákon.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2002

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj