I. ÚS 643/2000Usnesení ÚS ze dne 10.11.2000

I.ÚS 643/2000 ze dne 10. 11. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 643/2000

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Z. K., proti usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. I. ÚS 419/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se v ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 1. 11. 2000, domáhal zrušení usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. I. ÚS 419/2000, a vydání nálezu, který by zcela vyhověl jeho ústavní stížnosti ze dne 12. 7. 2000, odmítnuté napadeným usnesením. Podle názoru stěžovatele byla tímto rozhodnutím porušena jeho základní práva, zaručená ústavními zákony a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR, zejména čl. 36, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Toto porušení spatřoval stěžovatel především v tom, že Ústavní soud napadeným usnesením jeho ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný někým, kdo k jeho podání není oprávněn, ačkoliv podle stěžovatele tento důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti není dán.

V daném případě Ústavnímu soudu nezbývá, než konstatovat, že zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neposkytuje tomuto soudu prostředek, na základě kterého by byl oprávněn rušit svá vlastní rozhodnutí. Řízení před Ústavním soudem v České republice je v důsledku zvolené podoby koncentrovaného a specializovaného modelu ústavního soudnictví řízením jednoinstančním a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná. Stěžovatel byl v usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. I. ÚS 419/2000, které napadl ústavní stížností, řádně poučen, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Z uvedených důvodů proto Ústavní soud stěžovatelovu ústavní stížnost odmítl, neboť se jednalo o návrh, podaný někým zjevně neoprávněným (§ 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 10. listopadu 2000

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu