I. ÚS 641/10 #1Usnesení ÚS ze dne 19.03.2010

I.ÚS 641/10 ze dne 19. 3. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. K., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Králem, advokátem se sídlem Klatovy, Domažlická 800/III, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2009, čj. 28 Cdo 654/2009 - 396, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 3. 2010, stěžovatel navrhl zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, kterým Nejvyšší soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 7. 2008, čj. 13 Co 255/2008 - 355, a rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 19. 12. 2007, čj. 7 C 284/2005 - 323, a věc vrátil Okresnímu soudu v Klatovech k dalšímu řízení.

V souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se soudce zpravodaj nejprve zabýval otázkou přípustnosti ústavní stížnosti. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je jedním z důvodů nepřípustnosti ústavní stížnosti okolnost, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Ústavní stížnost je totiž pojímána jako subsidiární prostředek k ochraně základních práv a svobod. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů, snaží se své zásahy do činnosti těchto orgánů veřejné moci snižovat na minimum. Ústavní soud je oprávněn rozhodnutí těchto orgánů přezkoumávat pouze v případě, pokud byly, před podáním ústavní stížnosti, vyčerpány všechny ostatní prostředky k ochraně práva, s nimiž je stěžovatel oprávněn disponovat. Pojem "vyčerpání" přitom znamená nejen uplatnění všech příslušných procesních prostředků, ale i dosažení rozhodnutí ve věci.

Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3). Stěžovatelem napadený rozsudek Nejvyššího soudu není konečným rozhodnutím ve věci, protože ta se, na základě zmíněného rozsudku, vrací zpět k Okresnímu soudu v Klatovech. Za této situace má stěžovatel znovu k dispozici celý proces před obecnými soudy, počínaje první instancí. Tato skutečnost činí jeho ústavní stížnost nepřípustnou, což je důvod pro její odmítnutí podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

S ohledem na tyto závěry soudce zpravodaj, usnesením mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. března 2010

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu