I. ÚS 638/02Usnesení ÚS ze dne 20.11.2002

I.ÚS 638/02 ze dne 20. 11. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. K., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel v ústavní stížnosti brojí proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2.11. 1999, sp. zn. 10 T 10/98, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 2000, sp. zn. 5 To 17/2000.

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo stěžovateli doručeno rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavní soud zjistil z doručenky odesílatele - Městského soudu v Praze, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze bylo stěžovateli doručeno dne 24. 9. 2001. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti k poštovní přepravě dne 31. 10. 2002, tedy zjevně uplynula delší doba, než kterou připouští zákon.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2002

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj