I. ÚS 579/2000Usnesení ÚS ze dne 07.12.2000

I.ÚS 579/2000 ze dne 7. 12. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatelů R. P. a P.P., zastoupených advokátem JUDr. M. J., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 6. 2000, č.j. 19 Co 517/99-77, a proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 22. 7. 1999, č.j. 12 C 82/99-48, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel ústavní stížností ze dne 27. 9. 2000 brojí proti napadenému rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, kterým byla stěžovatelům zejména uložena povinnost zaplatit městu K. společně a nerozdílně částku 540.000,- Kč, a proti napadenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byl tento rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí potvrzen.

Stěžovatelé nesouhlasí s výroky shora uvedených soudů a tvrdí, že jimi byla porušena jejich ústavně zaručená práva vyplývající z článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i z článku 90 Ústavy ČR, neboť soudy obou stupňů neposkytly zákonem stanoveným způsobem ochranu jejich právům.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, sp. zn. 12 C 82/99, z něhož zjistil, že v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové byl doručen právnímu zástupci stěžovatelů dne 26. 7. 2000.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1). V tomto případě bylo napadené rozhodnutí doručeno právnímu zástupci stěžovatelů dne 26. 7. 2000, takže poslední den šedesátidenní lhůty připadl na den 23. 9. 2000. Protože však byla tímto dnem sobota, stal se posledním dnem uvedené lhůty den 25. 9. 2000, který je prvním pracovním dnem po dni 23. 9. 2000. Ústavní stížnost však byla podána k poštovní přepravě Ústavnímu soudu teprve dne 27. 9. 2000, takže je zřejmé, že lhůta k jejímu podání dodržena nebyla.

Proto soudce zpravodaj podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. 12. 2000

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj