I. ÚS 574/04Usnesení ÚS ze dne 16.12.2004

I.ÚS 574/04 ze dne 16. 12. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 574/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. H., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 17. 9. 2004 návrh stěžovatele, označený jako "dovolání", ve kterém stěžovatel uvádí skutečnosti, na základě kterých žádá zahájení řízení před Ústavním soudem.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat materiální stránkou věci, byl povinen přezkoumat všechny formální náležitosti návrhu, jak vyplývají ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ÚS").

Dne 22. 10. 2004 bylo Ústavním soudem stěžovateli doručeno podrobné vyrozumění o vadách předmětného návrhu, zejména o nesplněné povinnosti zastoupení advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 zákona o ÚS), o nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 zákona o ÚS) a dalších.

Pro odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Zároveň byl stěžovatel upozorněn na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o ÚS, podle kterého soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o ÚS jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o ÚS).

V Brně dne 16. prosince 2004

JUDr. Ivana Janů

soudce zpravodaj