I. ÚS 51/93Usnesení ÚS ze dne 08.12.1993

I.ÚS 51/93 ze dne 8. 12. 1993

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 51/93

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele pana M.U., týkajícího se rozhodování o propuštění z vazby,

takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Stěžovatel podal svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 8. 8. 1993, označeným jako stížnost.

Přípisem Ústavního soudu ze dne 15. 10. 1993 byl stěžovatel vyzván, aby odstranil nedostatky svého návrhu ve lhůtě do 30. 11. 1993, zejména aby byl podle § 30 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu stěžovatel již při podání návrhu zastoupen, s přihlédnutím k povaze věci, advokátem, který by také zajistil, aby návrh ústavní stížnosti splňoval podmínky pro něj stanovené v § 72 a násl. uvedeného zákona.

Stěžovatel vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil a navíc svým dopisem, došlým Ústavnímu soudu dne 5. 11. 1993, požádal, aby jeho věc byla odložena. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle § 43 odst. 2 písm. a zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. prosince 1993

JUDr. Vladimír Pau 1

soudce zpravodaj