I. ÚS 474/97Usnesení ÚS ze dne 01.04.1998

I.ÚS 474/97 ze dne 1. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 474/97

ČESKÁ REPUBLIKA

Usnesení

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele Městského zastupitelstva v K., zastoupeného advokátkou JUDr. M.C.,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá

Odůvodnění:

Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 11. 12. 1997. Toto podání obsahuje ústavní stížnost podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, resp. čl. 87 písm. c) Ústavy ČR, tj. stížnost proti nezákonnému zásahu státu do práva na samosprávu obce. Napadá pravomocné rozhodnutí Ministerstva financí, Generálního ředitelství cel v P. ze dne 7. 10. 1997, čj. 2309/11-2149/97, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Oblastního celního úřadu v B. ze dne 22. 4. 1997 a Celního úřadu B. ze dne 29. 1. 1997 ve věci přiznání osvobození cla za dovezenou kašnu. V podstatě se stěžovatel domnívá, že tím, že nebylo město K. v uvedené věci od cla osvobozeno, došlo k zásahu do

1

I. ÚS 474/97

samostatné působnosti obce ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o obcích, neboť "do samostatné působnosti obce patří mimo jiné i úkoly v oblasti kultury a takovýto úkol byl nepochybně zbudováním kašny řešen". Bylo tedy podle něj zcela jednoznačně zásahem státního orgánu porušeno právo města K. na výkon samosprávy v oblasti kultury.

Soudce zpravodaj konstatoval, že ustanovení § 14 odst. 1 písm. n) zákona o obcích stanoví, že do samostatné působnosti obce též patří "úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výjimkou výkonu státní správy". Výstavbu, resp. umístění kašny, lze sice zřejmě považovat za plnění úkolů v oblasti kultury, tedy věc samosprávnou, nicméně samo vyměření cla s plněním tohoto úkolu bezprostředně nesouvisí. Nelze konstatovat, že by dotčené orgány nezákonným způsobem obcí bránily ve výstavbě, resp. umístění kašny. Tyto správní orgány - v souladu s příslušnými právními předpisy - pouze vykonávaly státní správu na úseku cel. Město K. tudíž v daném případě mělo stejné postavení jako každá jiná právnická (eventuálně fyzická) osoba, která - pokud zákon nestanoví výjimku - má povinnost zaplatit clo. Obec byla tedy účastníkem správního řízení, výkonu státní správy, nejednalo se o výkon samosprávy. Obci tedy nemohlo být danými rozhodnutími zasaženo do výkonu samosprávy, resp. samostatné působnosti, neboť se jednalo o výkon státní správy, o vece line než ty, které jsou obsahem práva na samosprávu v oblasti kultury. Vlastní výkon samosprávy (samostatné působnosti), tj. úvaha, resp. úkol výstavby (umístění) kašny nebyl rozhodnutími celních úřadů nijak ohrožován, resp. nebylo do jeho realizace nezákonně zasahováno. Jednalo se o rozhodování o dvou různých věcech - o výkon samosprávy v oblasti kultury (umístění kašny) a výkon státní správy v oblasti cel (vyměření cla). Napadená rozhodnutí nejsou proto nezákonná a ani nemohou zasahovat do samosprávy.

2

I. ÚS 474/97

K tomu je třeba dodat, že výkon samosprávy znamená, že obec se může samostatně rozhodnout zbudovat kašnu (rozhodnutí nepodléhá souhlasu žádného státního orgánu), ale samozřejmě musí - jako každá právnická či fyzická osoba, která se svobodně rozhodne něco udělat - postupovat v souladu s právními předpisy. Pokud by se například obec rozhodla vybudovat "vlastní" kašnu, resp. kašnu podle své představy, musela by postupovat v souladu se stavebními předpisy, které upravují výkon státní správy v dané oblasti.

Ústavnísoud tedy neshledal namítané porušení ústavně garantovaného práva na samosprávu, a proto nezbylo než ústavní stížnost považovat za návrh zjevně neopodstatněný. Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. dubna 1998JUDr.Vladimír Paul soudce Ústavního soudu