I. ÚS 432/99Usnesení ÚS ze dne 25.10.1999

I.ÚS 432/99 ze dne 25. 10. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky R. H., proti blíže neoznačenému rozhodnutí Okresního soudu v Šumperku ze dne 17. 4. 1999 o vazbě,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 12. 5. 1999 domáhá zrušení blíže neoznačeného rozhodnutí, na základě kterého byl vzat do vazby její manžel Z. H. Domnívá se, že v daném případě nejsou dány vazební důvody a ta je proto neopodstatněná a bezdůvodná.

Ústavní soud stěžovatelku přípisem ze dne 15. 9. 1999, který obdržela dne 20. 9. 1999, vyzval k odstranění vad, na něž stěžovatelku upozornil s poučením, že pokud ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. října 1999

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj