I. ÚS 430/06Usnesení ÚS ze dne 11.09.2006

I.ÚS 430/06 ze dne 11. 9. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm o ústavní stížnosti stěžovatelky: PRECHEZA, a. s., se sídlem Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, zastoupené JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem se sídlem Přerov, Čechova 2, proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 4. 2006, čj. 33 Odo 171/2005 - 182, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 13. 7. 2006, navrhla stěžovatelka zrušení shora označeného rozsudku Nejvyššího soudu ČR.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2006, čj. 33 Odo 171/2005 - 182, je rozhodnutím kasačním, kterým byly zrušeny předcházející, ve výroku označené, rozsudky Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, a Okresního soudu v Přerově a celá věc byla vrácena zmíněnému okresnímu soudu k dalšímu řízení. Nejedná se tedy o rozhodnutí konečné a stěžovatelka bude mít v dalším řízení před obecnými soudy zachovánu celou škálu řádných opravných prostředků.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

V konkrétním případě tedy ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí, které není konečné. Tato skutečnost ji činí návrhem nepřípustným podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu. Je tak naplněna podmínka pro odmítnutí ústavní stížnosti soudcem zpravodajem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. září 2006

František Duchoň

soudce Ústavního soudu