I. ÚS 412/08 #1Usnesení ÚS ze dne 06.05.2008

I.ÚS 412/08 ze dne 6. 5. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele M. N., proti "usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2008, č. j. 20 Cdo 1847/2007-113, ve spojení s usnesením Okresního soudu Pelhřimov ze dne 7. 4. 2006, č. j. 12 E 628/2005-36", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 13. 2. 2008 doručena ústavní stížnost stěžovatele.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Vzhledem k tomu, že návrh stěžovatele nebyl prostý vad (příkladmo lze uvést, že nebyl zastoupen advokátem), byl vyzván dne 20. 2. 2008 k odstranění vad svého podání s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. K žádosti stěžovatele ze dne 5. 3. 2008 mu Ústavní soud uvedenou lhůtu prodloužil o dalších 30 dnů. Tato nová lhůta uplynula dne 19. 4. 2008.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky aplikace tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. května 2008

Vojen Güttler v.r.

soudce zpravodaj