I. ÚS 4/98Usnesení ÚS ze dne 07.04.1998

I.ÚS 4/98 ze dne 7. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 4/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. T., proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 980/96, které mu nebylo doručeno Městským soudem v Brně,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 5. ledna 1998, doplněnou podáním ze dne 26. ledna 1998, domáhá ochrany svých práv, k jejichž porušení došlo tím, že Městský soud v Brně mu dosud nedoručil usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 980/96. Ústavní stížnost neměla náležitosti návrhu ve smyslu ust. § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem.

Dne 16. 1. 1998 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 30 dnů od doručení této výzvy.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Zaslal pouze další podání ze dne 26. ledna 1998 označené jako ústavní stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. V dalším podání ze dne 2. března 1998 v podstatě obsah ústavní stížnosti znovu opakoval.

1

I. ÚS 4/98

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Protosoudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 1998

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj