I. ÚS 3955/19 #1Usnesení ÚS ze dne 14.01.2020

I.ÚS 3955/19 ze dne 14. 1. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Vladimíra Sládečka a soudců Davida Uhlíře (soudce zpravodaj) a Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti P. I. V., zastoupeného Mgr. Janem Pokorným, advokátem se sídlem Pernerova 293/11, Praha 8, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2019, č. j. 13 To 281/2019-148, a usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 8. října 2019, č. j. 1 T 169/2018-130, za účasti Krajského soudu v Praze a Okresního soudu v Příbrami jako účastníků řízení, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, takto:

Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2019, č. j. 13 To 281/2019-148, a usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 8. 10. 2019, č. j. 1 T 169/2018-130, se odkládá do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 3955/19.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, domáhá se stěžovatel zrušení v záhlaví označených usnesení obecných soudů, jimiž bylo k návrhu Probační a mediační služby soudy rozhodnuto, že se přeměňuje trest obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin na nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 100 dnů, pro jehož výkon byl stěžovatel zařazen do věznice s ostrahou.

K ústavní stížnosti stěžovatel připojil návrh na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí s odůvodněním, že výkon trestu byl stěžovateli odložen do 19. 2. 2020 a že po tomto datu bude zřejmě soudem vyzván k nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

S vědomím, že odklad vykonatelnosti je institutem zcela mimořádným a citované ustanovení je nutno vykládat restriktivně (srov. např. usnesení sp. zn. I. ÚS 254/02 ze dne 9. 6. 2004), má Ústavní soud zato, že podmínky užití tohoto ustanovení jsou v projednávané věci splněny. Výkon napadených rozhodnutí by mohl představovat nezhojitelný významný zásah do stěžovatelových práv a nejsou nepřiměřeně ohroženy ani zájmy jiných osob vzhledem k předpokladu, že o ústavní stížnosti bude moci být rozhodnuto v nejbližší době po získání potřebných podkladů pro rozhodnutí.

Z tohoto důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2020

Vladimír Sládeček v. r.

předseda senátu