I. ÚS 3947/14 #1Usnesení ÚS ze dne 17.03.2015

I.ÚS 3947/14 ze dne 17. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o návrhu stěžovatelky René Weschke, na zrušení rozsudku Okresního soudu v Rokycanech ze dne 24. listopadu 2014 č. j. 5 C 198/2014-24, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 11. prosince 2014, doručeným Ústavnímu soudu dne 17. prosince 2014, představujícím - z obsahového hlediska - ústavní stížnost, se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Okresního soudu v Rokycanech ze dne 24. listopadu 2014 sp. zn. 5 C 198/2014, a to z důvodu tvrzeného zásahu do jejího práva na spravedlivý proces.

2. Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž shledal, že tomu tak není.

3. Uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona o Ústavním soudu, předně stěžovatelka nebyla právně zastoupena (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu). Proto byla dopisem ze dne 4. února 2015, doručeným jí dne 9. února 2015, vyzvána, aby vady podání odstranila. Současně jí byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti i kontakt na Českou advokátní komoru pro ustanovení právního zástupce. K odstranění vad jí byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Současně byla poučena, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude její podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu.

4. Lhůta k odstranění vad však marně uplynula dne 11. března 2015, neboť na uvedenou výzvu stěžovatelka do dnešního dne nereagovala.

5. Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

6. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vady podání ve stanovené lhůtě neodstranila, a není ani patrné, že by vynaložila odpovídající snahu k jejich odstranění, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. března 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj