I. ÚS 391/03Usnesení ÚS ze dne 25.11.2003

I.ÚS 391/03 ze dne 25. 11. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. K., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. května 2003, sp. zn. 6 Ads 15/2003,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 25. 6. 2003, doručeným Ústavnímu soudu prostřednictvím Nejvyššího správního soudu dne 21. 7. 2003, napadl stěžovatel v záhlaví označené usnesení.

Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad podání přípisem ze dne 12. 9. 2003, který stěžovatel obdržel dne 22. 9. 2003. Vyzval ho rovněž, aby si zvolil advokáta, který ho v řízení před Ústavním soudem bude zastupovat, nebo v případě, že by mu byla právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru. K odstranění vad podání mu byla určena lhůta 30 dnů od doručení zmíněné výzvy.

Dopisem doručeným Ústavnímu soudu 30. 9. 2003 stěžovatel požadoval, aby mu bylo obratem sděleno, jaké věci se výzva k odstranění vad jeho podání týká. Přípisem ze dne 1. 10. 2003, doručeným stěžovateli 16. 10. 2003, mu Ústavní soud připomněl, že svým podáním brojil proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2003. Stěžovatel reagoval dalším podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 29. 10. 2003, ve kterém požadoval další specifikaci.

Stěžovatel si zřejmě není dostatečně vědom, že v dané věci je navrhovatelem on sám. Pokud se svým podáním obrací na Ústavní soud, je povinen řádně specifikovat svůj návrh a splnit požadavky, které musí splňovat řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Přesto, že stěžovatel byl ve výzvě k odstranění vad poučen o náležitostech, které musí ústavní stížnost splňovat, vady ve stanovené lhůtě neodstranil.

Protože stěžovatel vady svého podání neodstranil ani do současné doby, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, jeho návrh odmítl na základě ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. František Duchoň

soudce Ústavního soudu