I. ÚS 3845/11 #1Usnesení ÚS ze dne 30.12.2011

I.ÚS 3845/11 ze dne 30. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) J. Č. a 2) P. Č., zastoupených JUDr. Štěpánem Romanem, advokátem se sídlem Praha 7, Letohradská 40, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2011, čj. 6 Ads 95/2011 - 76, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, doručené dne 21. 12. 2011, stěžovatelé navrhli zrušení shora uvedeného rozsudku, jímž mělo být porušeno jejich základní právo zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí o ústavní stížnosti, zkoumá, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). V posuzované věci tomu tak není.

Jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv nebo svobod, je její subsidiarita. To znamená, že ji lze zpravidla podat až poté, co navrhovatel před jejím podáním vyčerpal všechny procesní prostředky, jež mu zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud přitom ve své rozhodovací praxi opakovaně dovodil (srov. sp. zn. IV. ÚS 1843/10, ze dne 20. 7. 2010), že ústavní soudnictví a jeho pravomoc jsou vybudovány především na zásadě přezkumu věcí pravomocně skončených, v nichž protiústavnost nelze napravit jiným způsobem. Ústavní soud proto do činnosti orgánů veřejné moci zasahuje toliko v případě, kdy náprava tvrzené protiústavnosti již není možná v rámci systému ostatních orgánů veřejné moci.

Z ústavní stížnosti stěžovatelů a přiložených listin Ústavní soud zjistil, že shora označeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2011, čj. 8 Ca 18/2008 - 43, ve znění jeho opravného usnesení, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Z uvedeného vyplývá, že řízení před obecnými soudy tak dosud není pravomocně skončeno a stěžovatelé tak mají k dispozici celý nový proces, ve kterém mohou uplatnit veškerá práva, která jim náleží. Podání ústavní stížnosti je tak předčasné a z tohoto důvodu nepřípustné. S ohledem na shora uvedené soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost stěžovatelů odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2011

František Duchoň

soudce Ústavního soudu