I. ÚS 3768/19 #1Usnesení ÚS ze dne 15.01.2020

I.ÚS 3768/19 ze dne 15. 1. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu P. F. Z., t. č. Věznice Valdice, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 21. listopadu 2019 podání, v němž si navrhovatel stěžuje na postup vězeňské služby při manipulaci s jeho korespondencí.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 9. prosince 2019 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě jednoho měsíce a současně poučen, že neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí. Uvedenou výzvu navrhovatel podle doručenky převzal dne 12. prosince 2019, vady návrhu však neodstranil.

Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2020

JUDr. Vladimír Sládeček, v. r.

soudce zpravodaj