I. ÚS 3685/19 #1Usnesení ÚS ze dne 08.01.2020

I.ÚS 3685/19 ze dne 8. 1. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o návrhu, který podal R. G., t. č. ve vazbě ve Věznici Břeclav, proti usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 7. listopadu 2019 č. j. 1 Nt 5004/2019-19, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 14. 11. 2019 doručena stížnost stěžovatele, doplněná podáními ze dne 21. 11. 2019 a 27. 11. 2019, ve které žádal o propuštění z vazby a prošetření postupu státního zástupce. K návrhu stěžovatel přiložil usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 7. 11. 2019 č. j. 1 Nt 5004/2019-19, kterým okresní soud ve vazebním zasedání konaném dne 7. 11. 2019 v trestní věci stěžovatele, podle § 71a trestního řádu žádost stěžovatele o propuštění z vazby zamítl a slib stěžovatele k nahrazení důvodů vazby nepřijal.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala. Stěžovatel zejména nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a stížnost ani nebyla advokátem sepsána (§ 30, § 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto Ústavní soud odeslal stěžovateli výzvu k odstranění vad návrhu, a to ve lhůtě do 31. 12. 2019. Výzva k odstranění vad ze dne 26. 11. 2019 byla stěžovateli doručena dne 27. 11. 2019, stěžovatel řádnou plnou moc, kterou by zmocnil advokáta k zastupování před Ústavním soudem, nepředložil a stanovená lhůta 31. 12. 2019 tak marně uplynula.

3. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě vytýkané vady nebyly odstraněny, Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2020

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj