I. ÚS 3432/19 #2Usnesení ÚS ze dne 12.05.2020

I.ÚS 3432/19 ze dne 12. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

POZOR - ZRUŠENO usnesením I.ÚS 3432/19 ze dne 17. 6. 2020

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. D., zastoupeného Mgr. Davidem Macháčkem, advokátem se sídlem T. G. Masaryka 108, Kladno, směřující proti usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 16. dubna 2019, sp. zn. 23 T 104/2010, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. června 2019, č. j. 3 To 185/2019-3210, a o návrhu na zrušení § 283 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, takto:

V odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020 sp. zn. I. ÚS 3432/19 se na prvním řádku druhé strany opravuje nesprávně označený Krajský soud v Brně, pobočka v Olomouci, opravuje na správné označení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Odůvodnění:

V usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020 č. j. II. ÚS 3432/19-35 došlo při jeho zpracování k písařské chybě. Tato chyba spočívala v nesprávném označení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci (chybně byl uveden Krajský soud v Brně namísto správného údaje Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci).

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.

Vzhledem k tomu, že při zpracování usnesení došlo k tomu, že byl nesprávně označen soud, Ústavní soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2020

Vladimír Sládeček v. r.

předseda senátu