I. ÚS 3370/11 #1Usnesení ÚS ze dne 03.01.2012

I.ÚS 3370/11 ze dne 3. 1. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2011, č. j. Noc 135/2011-619, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podání, doručené Ústavnímu soudu dne 9. 11. 2011, bylo označené jako "Stížnost" a podrobněji odůvodněno.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v zákoně o Ústavním soudu (stěžovatel především nebyl zastoupen advokátem), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu 20 dnů od doručení této výzvy. Současně ho upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 24. 11. 2011.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě - ani do dnešního dne - vady svého podání neodstranil.

Vzhledem k tomu Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2012

Vojen Güttler

soudce zpravodaj