I. ÚS 3341/11 #1Usnesení ÚS ze dne 08.12.2011

I.ÚS 3341/11 ze dne 8. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci stěžovatelky: O.PO.RA, odborová organizace "Ochrana - pomoc - rada", se sídlem Bouzov 8, bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2011, čj. 11 Ca 348/2009 - 57, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 7. 11. 2011, stěžovatelka navrhla zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí s tím, že jím bylo zasaženo do jejího práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, včetně práva na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným projednáním ústavní stížnosti, zkoumá, zda jsou v konkrétním případě splněny předpoklady zahájení řízení, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). V posuzované věci Ústavní soud shledal, že tomu tak není, neboť stěžovatelka nerespektovala ustanovení § 30 odst. 1 citovaného zákona ukládající povinné zastoupení advokátem pro řízení u Ústavního soudu.

Proto soudce zpravodaj, dopisem ze dne 14. 11. 2011, stěžovatelku vyzval, aby tuto vadu svého návrhu odstranila v patnáctidenní lhůtě, počítané od doručení zmíněné výzvy. Současně ji poučil, že pokud tak neučiní, bude její ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Výzva byla stěžovatelce doručena do datové schránky dne 20. 11. 2011, lhůta k odstranění vad její ústavní stížnosti tak marně uplynula v pondělí dne 5. prosince 2011.

Protože stěžovatelka vady své ústavní stížnosti ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo než její ústavní stížnost odmítnout, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2011

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu