I. ÚS 2987/11 #1Usnesení ÚS ze dne 07.11.2011

I.ÚS 2987/11 ze dne 7. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. listopadu 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky - obchodní společnosti Indesit Company S.p.A, se sídlem Viale Aristide Merloni 47, Fabriano - Ancona (It.), proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 9. 2011 sp. zn. 26 Co 633/2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 6. 10. 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky, v němž se domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Vzhledem k tomu, že podání vykazovalo formální vadu (k podání nebyla přiložena speciální plná moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem), byla v podání stěžovatelkou označená právní zástupkyně - Mgr. P. Spoladore, advokátka se sídlem U Kanálky 4, Praha 2, přípisem ze dne 14. 10. 2011 vyzvána k odstranění vady návrhu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy Ústavního soudu s tím, že pokud v této lhůtě vadu neodstraní, bude návrh stěžovatelky odmítnut. Výzva byla právní zástupkyni stěžovatelky elektronicky doručena dne 14. 10. 2011.

Dne 20. 10. 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, v němž právní zástupkyně stěžovatelky Ústavní soud žádala o prodloužení stanovené lhůty o dalších 15 dní, neboť v uvedené lhůtě nebude možné požadovanou plnou moc doložit.

Soudce zpravodaj této žádosti o prodloužení lhůty k odstraňování vad nemohl vyhovět, neboť stěžovatelkou uváděné skutečnosti, pro které by měla být lhůta jí určená k odstranění vad prodloužena o dalších 15 dnů, soudce zpravodaj nepovažuje za důvodné. Nelze totiž odhlédnout od skutečnosti, že stěžovatelka byla od samého počátku právně zastoupena advokátkou a lze tedy vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již v okamžiku, kdy počala plynout lhůta k podání ústavní stížnosti, byla stěžovatelka prostřednictvím své právní zástupkyně kvalifikovaně informována o zákonném požadavku, že v řízení před Ústavním soudem je nezbytné povinné zastoupení advokátem, jehož existence se osvědčuje předložením originálu písemné plné moci výslovně udělené pro zastupování před Ústavním soudem (§ 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soudce zpravodaj podání stěžovatelky mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl pro neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené. Odmítnutí nyní posuzovaného návrhu nicméně stěžovatelce nikterak nebrání podat si novou, řádnou a bezvadnou ústavní stížnost, splňující veškeré náležitosti, které zákon o Ústavním soudu stanovuje pro takové podání, neboť lhůta 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovatelce k ochraně jejího práva poskytuje, stanovená zákonem o Ústavním soudu (viz § 72 odst. 3) pro její podání dosud neuplynula.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2011

Eliška Wagnerová, v. r.

soudce zpravodaj