I. ÚS 2980/19 #1Usnesení ÚS ze dne 08.10.2019

I.ÚS 2980/19 ze dne 8. 10. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o návrhu MVDr. Františka Makovského, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. června 2019 č. j. 26 Co 99/2019-114 a usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 18. února 2019 č. j. 20 C 28/2018-105, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 12. 9. 2019 prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové doručeno podání navrhovatele, označené jako ústavní stížnost.

Ve věci žaloby pro zmatečnost okresní soud usnesením řízení zastavil pro nezaplacení soudního poplatku stěžovatelem za odvolání.

Přestože navrhovatel byl v minulosti v souvislosti s jeho předchozími podáními opakovaně Ústavním soudem poučen o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost dle § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje.

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení dostávalo navrhovateli vždy, v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v případech předchozích. Lze-li totiž vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatele dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem (např. v řízeních vedených pod sp. zn. III. ÚS 886/18, IV. ÚS 1765/18, I. ÚS 2112/18) jeví se Ústavnímu soudu setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

Ústavní soud proto návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. října 2019

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj