I. ÚS 296/03Usnesení ÚS ze dne 04.12.2003

I.ÚS 296/03 ze dne 4. 12. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele J. H., označené jako stížnost proti "zásahu orgánu veřejné moci v řízení u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sp. zn. 10 C 49/95" a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 3. 2003, č.j. 35 Nc 31/2003-495,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost stěžovatele J. H. proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů.

Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 11. 6. 2003 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. Dne 16. 7. 2003 Ústavní soud obdržel žádost stěžovatele o prodloužení dané lhůty. Ústavní soud jeho žádosti vyhověl a opakovaně stěžovatele poučil o tom, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní shora uváděné vady v dodatečné lhůtě 8 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 17. 9. 2003.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil a neučinil tak ani k dnešnímu dni, takže ve skutečnosti měl k dispozici lhůtu nepoměrně delší, než byla lhůta původně určená a dodatečně prodloužená.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud sám - podle ustálené judikatury - právní zástupce účastníkům neustanovuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2003

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj