I. ÚS 295/95Usnesení ÚS ze dne 06.03.1996

I.ÚS 295/95 ze dne 6. 3. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 295/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. B.G., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 9. 1995, sp. zn. 6 Cdo 77/95, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 10. 1994, sp. zn. 13 Co 787/94, a s rozsudkem Okresního soudu Plzeň - město ze dne 29. 4. 1994, sp. zn. 9 C 14/93,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 28. 12. 1995 domáhal přezkoumání usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 9. 1995, sp. zn. 6 Cdo 77/95, ve spojení s rozsudky uvedenými v záhlaví tohoto usnesení.

Dne 31. 1. 1996 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad stížnosti s tím, že je třeba, aby byl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.). Ústavní soud určil stěžovateli lhůtu 20 dnů k odstranění těchto vad.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

I. ÚS 295/95

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. března 1996

JUDr.Vojen Güttler

soudce zpravodaj

2