I. ÚS 2873/19 #1Usnesení ÚS ze dne 05.01.2021

I.ÚS 2873/19 ze dne 5. 1. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o návrhu R. K., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 3 To 467/2019-25 ze dne 21. srpna 2019, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel od Ústavního soudu požadoval zrušení napadeného usnesení, jímž měl Krajský soud v Českých Budějovicích zasáhnout jeho základní práva, aniž by však jeho podání splňovalo požadavky na ústavní stížnost dané ustanovením § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud jej dopisem vyzval k odstranění konkrétních vad, stanovil mu k tomu lhůtu v trvání 1 měsíce od doručení a poučil jej, že neodstraní-li ve lhůtě vytčené vady, bude návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Jelikož výzva Ústavního soudu byla řádně doručena a navrhovatel na ni ve stanovené lhůtě nereagoval, vady podání neodstranil (posledním dnem pro odstranění vad byl pátek 25. 12. 2020) ani Ústavnímu soudu nesdělil překážky, které by mu v tom bránily, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2021

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj