I. ÚS 2858/10 #1Usnesení ÚS ze dne 14.02.2011

I.ÚS 2858/10 ze dne 14. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem ve věci návrhu Š. G., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 9. 2010 č. j. 4 To 759/2010-501 a rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 12. 8. 2010 č. j. 4 T 123/2010-471, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích a Okresního soudu v Prachaticích, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, označeným jako "stížnost Ústavnímu soudu", doručeným dne 4. 10. 2010, stěžovatel brojil proti v záhlaví tohoto usnesení uvedeným rozhodnutím obecných soudů. Z ústavní stížnosti bylo zřejmé, že trpí řadou vad a nesplňuje elementární podmínky pro další projednání Ústavním soudem.

Stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, ústavní stížnost nebyla předložena v dostatečném počtu stejnopisů a její součástí nebyla kopie rozhodnutí o posledním prostředku ochrany práva.

Stěžovatel byl vyzván, aby ve lhůtě třiceti dnů odstranil vytknuté vady a uvedl svůj návrh do souladu s požadavky zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), s poučením, že pokud tak neučiní, může být jeho ústavní stížnost odmítnuta. Výzva byla stěžovateli doručena dne 8. 12. 2010.

Ve stanovené lhůtě, ani do dnešního dne, stěžovatel vady ústavní stížnosti neodstranil a ani jinak na výzvu nereagoval.

Ústavní soud proto rozhodl o odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 14. 2. 2011

Ivana Janů v. r.

soudce zpravodaj