I. ÚS 2795/12 #1Usnesení ÚS ze dne 28.08.2012

I.ÚS 2795/12 ze dne 28. 8. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 28. srpna 2012 v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera, soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci navrhovatele V. K., zastoupeného JUDr. Věrou Nenutilovou, advokátkou se sídlem Masarykovo nám. 8, 349 01 Stříbro, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. března 2012 č. j. 17 Co 36/2011-167 a rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 30. srpna 2010 č. j. 33 C 610/2004-117, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Formálně bezvadným návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatel napadl v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů. Tvrdil, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Na podporu tohoto svého přesvědčení stěžovatel uvedl jednak, že byla porušena "rovnost účastníků ohledně důkazní situace", jednak že smlouva, o níž se přisouzené nároky opírají, je neplatná, dále, že vedlejší účastník (v původním řízení žalobce) neprokázal vynaložení veškerého úsilí k tomu, aby byla smlouva včas a platně uzavřena a konečně, že obecné soudy dostatečně nepřihlédly k dalším stěžovatelem uváděným skutečnostem. Pro tato svá tvrzení se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud v záhlaví označená rozhodnutí nálezem zrušil.

Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Kromě výtek obecně formulovaných v ústavní stížnosti stěžovatel nekonfrontuje rozhodovací důvody obecných soudů žádnými konkrétními argumentačními tvrzeními (k povinnosti tvrzení v řízení o ústavní stížnosti srov. kupř. nálezy sp. zn. IV. ÚS 188/04, IV. ÚS 430/05, dostupné na stránkách http://nalus.usoud.cz), přičemž ani ke svým tvrzením o neplatnosti smlouvy neoznačuje žádné konkrétní důkazy. Ústavní soud za této situace pouze stručně uzavírá, že úvahy obecných soudů obsažené v označených rozsudcích jsou ústavně souladným, tj. zákonu odpovídajícím a logicky přezkoumatelným způsobem odůvodněny, v důsledku čehož nevykazují rozpor s ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces.

Proto byla ústavní stížnost posouzena jako zjevně neopodstatněná a mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2012

Vojen Güttler

předseda senátu Ústavního soudu