I. ÚS 2785/15 #1Usnesení ÚS ze dne 30.11.2015

I.ÚS 2785/15 ze dne 30. 11. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu J. Č., t. č. ve výkonu trestu, P. O. BOX 10, 471 27 Stráž pod Ralskem, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 9. 2015 se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu okresního a krajského soudu v jeho trestní věci. Podání navrhovatele však nesplňovalo formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Neobsahuje pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (§ 34 odst. 1), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu.

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2015 vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že v případě neodstranění vad bude jeho návrh odmítnut. Protože stěžovatel do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranil, byla tak splněna podmínka pro odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto návrh dle shora citovaného ustanovení usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2015

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj