I. ÚS 2771/10 #1Usnesení ÚS ze dne 28.04.2011

I.ÚS 2771/10 ze dne 28. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele T. B., zastoupeného Mgr. Janem Tejkalem, advokátem se sídlem Brno, Mezníkova 273/13, o návrhu stěžovatele na odklad vykonatelnosti usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka, Exekutorský úřad Praha 10, takto:

Vykonatelnost usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne 13. 10. 2010, čj. 061 EX 1886/07 - 107, ve znění usnesení téhož soudního exekutora ze dne 24. 2. 2011, čj. 061 EX 1886/07 - 122, se odkládá.

Odůvodnění:

Stěžovatel ve včasné ústavní stížnosti navrhl zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2010, čj. 20 Co 131/2010 - 100, a usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka ze dne 23. 11. 2009, čj. 061 EX 1886/07 - 57. Těmito usneseními byla určena cena spoluvlastnického podílu stěžovatele na nemovitostech v k. ú. Přišimasy, způsobem, který vedl k nesprávnému závěru o ceně nemovitostí.

Návrh na odklad vykonatelnosti usnesení soudního exekutora stěžovatel odůvodnil tím, že soudní exekutor po nabytí právní moci usnesení o ceně usnesením ze dne 13. 10. 2010, čj. 061 EX 1886/07 - 107, vydal dražební vyhlášku, kterou nařídil dražbu spoluvlastnického podílu stěžovatele jako povinného na předmětných nemovitostech a určil podmínky, za kterých má být dražba provedena. Proti této dražební vyhlášce podal stěžovatel odvolání, Krajský soud v Praze usnesením ze dne 26. 1. 2011, čj. 20 Co 533/2010 - 118, dražební vyhlášku potvrdil a návrh stěžovatele na přerušení odvolacího řízení do skončení řízení o ústavní stížnosti zamítl. V návaznosti na to soudní exekutor nařídil usnesením ze dne 24. 2. 2011, čj. 061 EX 1886/07 - 122, nové dražební jednání na den 3. 5. 2011.

Nesprávnost dražební vyhlášky spatřuje stěžovatel v tom, že byla vydána na podkladě usnesení o ceně, jehož nesprávnosti se dovolává ústavní stížností, vedenou pod sp. zn. I. ÚS 2771/10. Namítá zejména mechanické převzetí vadných závěrů znaleckého posudku o obvyklé ceně předmětných nemovitostí. V případě provedení dražby by mu vznikla závažná nenapravitelná újma zcizením jeho majetku za neodpovídající cenu. Samotný výkon dražby na podkladě dražební vyhlášky, nařízený na den 3. 5. 2011, by znamenal, že předmět ústavní stížnosti odpadne a ústavní stížnost se tak stane bezpředmětnou, aniž by ji Ústavní soud měl možnost posoudit. Odkladem vykonatelnosti dražební vyhlášky by nedošlo ke konfliktu s důležitým veřejným zájmem, neboť nepatrné prodloužení exekučního řízení neodvrátí povinnost stěžovatele splatný závazek splnit. Odklad vykonatelnosti není způsobilý přivodit oprávněné větší újmu, než by výkonem rozhodnutí, za daných podmínek, vznikla stěžovateli.

Na základě shora uvedených okolností případu Ústavní soud vyhověl žádosti stěžovatele a odložil vykonatelnost napadených rozhodnutí podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, do rozhodnutí I. senátu o ústavní stížnosti stěžovatele (viz shora), aniž by tím jakkoliv předjímal výsledek svého rozhodnutí ve věci. Provedení výkonu dražby, na základě napadené dražební vyhlášky, by pro stěžovatele mohlo znamenat značnou újmu na jeho vlastnictví, a tím i neodstranitelný zásah do jeho osobních poměrů. Odložení výkonu rozhodnutí v daném případě nemůže přivodit žádnou újmu dalším osobám na tomto řízení zúčastněných.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2011

Ivana Janů, v. r.

předsedkyně I. senátu Ústavního soudu