I. ÚS 2707/07 #1Usnesení ÚS ze dne 14.02.2008

I.ÚS 2707/07 ze dne 14. 2. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti P. Č. zastoupeného JUDr. Zlatuší Čaňovou, advokátkou, se sídlem Kněžská 11, České Budějovice, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá toho, aby Ústavní soud vyslovil, že "1. přiznání osvobození od soudních poplatků je ve správní pravomoci soudů a žadatel si volí způsob doložení nedostatku prostředků na splnění poplatkové povinnosti i je oprávněn učinit si úsudek o svých poměrech. 2. Čestné prohlášení s nezbytnými osobními údaji a s odpovídajícím tvrzením vzhledem k prohlašované věci je doložením nedostatku a soudy nemají odůvodnění ke shromažďování dalších osobních údajů ve spisech bez svolení účastníka, není-li pasivní. 3. Odpor proti nepřiznání či odejmutí osvobození od soudních poplatků je v pravomoci státní správy soudů, poněvadž sama zodpovídá za průtahy v řízení, zabezpečuje provoz soudů, eviduje soudní poplatky, povoluje posečkání nebo splácení poplatků občanskoprávním a správním soudnictví."

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud dovozuje, že k rozhodnutí o návrhovém žádání tak, jak jej stěžovatel formuloval, není příslušný. Ústavní soud je dle článku 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti. Při výkonu svých kompetencí musí respektovat jeden ze základních principů právního státu, zakotvený v článku 2 odst. 3 Ústavy a v článku 2 odst. 2 Listiny, podle něhož státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Ve smyslu § 82 odst. 3 zákona o Ústavním soudu může toliko zrušit napadené rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo - jde-li o jiný zásah orgánu veřejné moci než je rozhodnutí - příslušnému státnímu orgánu zakázat, aby v porušování práva a svobody pokračoval, a přikázat mu, je-li to možné, aby obnovil stav před porušením. O takový právní stav však v souzené věci zjevně nejde.

Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že k projednání tohoto návrhu příslušný není [§ 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu] a mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků jej odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. února 2008

Vojen Güttler v.r.

soudce zpravodaj