I. ÚS 270/02Usnesení ÚS ze dne 10.09.2002

I.ÚS 270/02 ze dne 10. 9. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele J. J., proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 3 Tz 257/2001, proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 4 To 36/2001, a proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc, sp. zn. 29 T 29/94 (bez označení dat),

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel v ústavní stížnosti ze dne 6. 5. 2002 brojí proti shora označeným rozhodnutím obecných soudů a namítá, že obecné soudy porušily některá jeho procesní práva a že celé trestní řízení vedené proti němu bylo zmanipulováno.

Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 4. 6. 2002, který stěžovatel obdržel dne 19. 6. 2002, k odstranění vad, na něž jej podrobně upozornil s poučením, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele především vyzval, aby si zvolil advokáta, který by jej v řízení před Ústavním soudem zastupoval, a poučil jej o tom, že jako doklad o existenci právního zastoupení je nutno zaslat Ústavnímu soudu plnou moc a nikoliv toliko určení advokáta Českou advokátní komorou, jak učinil stěžovatel.

Přípisem ze dne 30. 6. 2002, který Ústavní soud obdržel dne 4. 7. 2002, požádal stěžovatel Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti do 20. 7. 2002. Této žádosti Ústavní soud vyhověl a přípisem ze dne 10. 7. 2002 stěžovateli prodloužil lhůtu k odstranění vyjmenovaných vad ústavní stížnosti nejpozději do 22. 7. 2002.

Stěžovatel však ve stanovené lhůtě neodstranil vady ústavní stížnosti a Ústavnímu soudu zaslal toliko přípis (doručený dne 1. 8. 2002), označený jako "Plná moc", jehož obsahem je písemné zmocnění advokáta JUDr. J. K. k zastupování v řízení před Ústavním soudem, datované dne 22. 7. 2002 a podepsané pouze stěžovatelem. Z tohoto přípisu však nevyplývá, že jmenovaný advokát plnou moc přijal a Ústavní soud jej proto nemohl akceptovat jako doklad, potvrzující obligatorní zastoupení stěžovatele advokátem. Ústavní soud zároveň konstatuje, že stěžovatel neodstranil ani další vady ústavní stížnosti, podrobně popsané ve shora citovaném přípisu ze dne 4. 6. 2002.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. září 2002

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj