I. ÚS 2654/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.10.2011

I.ÚS 2654/11 ze dne 20. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci stížnosti stěžovatele J. K., bez právního zastoupení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 8. 9. 2011 doručena "stížnost na UPC", ve které stěžovatel stručně vyjádřil svůj nesouhlas s exekucí vedenou proti němu na základě pohledávky společnosti UPC. Zmíněná "stížnost" nesplňovala náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Proto výzvou ze dne 13. 9. 2011 soudce zpravodaj vyzval stěžovatele k odstranění vad jeho návrhu. Informoval jej, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí s tím, že k ústavní stížnosti musí být připojeny kopie rozhodnutí, jejichž zrušení je navrhováno. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovateli lhůtu 30ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 15. 9. 2011, ale do dnešního data vady návrhu odstraněny nebyly.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, jeho návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2011

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu